Повернутися назад

Зареєструватися та виписати рахунок на оплату.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Даний Договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі (далі-Замовник).

Представник тренінгового центру ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ-У» ФО-П Левченко Дмитро Олексійович (далі-Виконавець) з однієї сторони та Замовник з другої сторони, (надалі разом іменовані - Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені п.2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги, оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.

2.1. Виконавець забезпечує проходження Замовником дистанційного тренінгу з оволодіння практичними навичками щодо реабілітації осіб, які перенесли психологічну травму, за допомогою EMDR (16 годин), що проводиться тренінговим центром ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ-У».

2.2 Виконавець здійснює оформлення для Замовника від імені тренінгового центру ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ-У» відповідного сертифікату щодо проходження вищезазначеного курсу.

2.3 Виконавець надає інші послуги пов’язані з проходженням навчального курсу.

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг становить 296 гривень.

3.2. Замовник зобов’язаний перерахувати зазначену суму до початку навчального процесу.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

4.2.2. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3.2 цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством..

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець ФОП Левченко Дмитро Олексійович, ЄДРПО 2786620792 адреса: м. Харків вул. Монтажна 12-а, Оф.72.

Зареєструватися та виписати рахунок на оплату.

Повернутися назад